Сумська обласна рада

сьоме скликання

двадцять сьома сесія

Рішення

17.05.2019 м. Суми

Про внесення змін до Обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки

З метою ефективного використання коштів обласного бюджету, додаткового коригування завдань Обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки, розглянувши пропозиції обласної державної адміністрації, керуючись статтею 43 Закону України, обласна рада вирішила:

1. Унести зміни до Обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 14.12.2018 (далі — Програма), виклавши у новій редакції Додаток 1 до Програми «Правила надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі по Обласній цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки» (додається).

2. Рекомендувати районним радам унести зміни до місцевих програм підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки з урахуванням цього рішення.

3. Рішення набирає чинності з 1 червня 2019 року.

Голова В. М. Токар

Додаток до рішення обласної ради сьомого скликання

17.05.2019

Правила надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі по Обласній цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки

Ці Правила відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 р. № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» визначають умови і порядок надання Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» (далі — Фонд) пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі відповідно до Обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки, (далі — Програма) і є основою для розроблення відповідних правил місцевих програм.

I. Загальні положення

1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

сільська місцевість — територія, на яку поширюється юрисдикція районної ради або представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади (відповідної сільської, селищної, міської ради), на якій діє відповідна місцева програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім», затверджена рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, знаходиться за межами території міст районного та обласного значення та переважно є зоною сільської забудови;

об’єкт будівництва — розташований у сільській місцевості житловий будинок з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, який споруджується (будується), добудовується, реконструюється, підключається до інженерних мереж, щодо якого проводиться капітальний ремонт, та (або) інженерні мережі, які споруджуються (будуються), добудовуються, реконструюються, щодо яких проводиться капітальний ремонт, з метою підключення до них житлового будинку у сільській місцевості;

об’єкт купівлі-продажу — розташований у сільській місцевості житловий будинок (у тому числі незавершений будівництвом) з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, разом з земельною ділянкою, на якій він розташований;

індивідуальний забудовник — громадянин України, який споруджує (будує), добудовує, реконструює, підключає до інженерних мереж об’єкт будівництва, здійснює капітальний ремонт об’єкта будівництва, або який придбаває об’єкт купівлі-продажу;

об’єкт кредитування — спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, капітальний ремонт, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва або придбання об’єкта купівлі-продажу за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства;

висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника — висновок Фонду про відповідність індивідуального забудовника встановленим цими Правилами вимогам та наявність у індивідуального забудовника права на отримання кредиту;

кредит — сума коштів, що надається Фондом індивідуальному забудовнику для фінансування об’єкта кредитування;

кредитний договір — укладений відповідно до цих Правил між Фондом та індивідуальним забудовником (позичальником) договір, який визначає суму кредиту, умови надання кредиту позичальникові, умови погашення позичальником заборгованості за кредитом та внесення плати за користування ним, умови забезпечення виконання зобов’язань позичальника, а також інші умови відповідно до законодавства та цих Правил;

договір про забезпечення виконання зобов’язань — договір, укладений Фондом відповідно до цих Правил та законодавства з позичальником та (або) третіми особами щодо забезпечення належного виконання зобов’язань позичальника перед Фондом за кредитним договором (договір поруки, іпотечний договір);

позичальник — індивідуальний забудовник, з яким Фондом укладено кредитний договір відповідно до цих Правил;

обласна комісія з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту (далі — Обласна комісія), — постійно діючий орган, створений на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради для затвердження висновку Фонду про кредитоспроможність індивідуального забудовника, оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників, які матимуть право на отримання кредиту відповідно до цих Правил;

місцева комісія з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту (далі — Місцева комісія), — постійно діючий орган, створений на підставі спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради чи на підставі рішення виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників, що матимуть право на отримання кредиту;

гарантійний лист — лист, направлений Фондом на ім’я власника житла, щодо перерахування на його особистий рахунок, відкритий у банку, суми кредиту, визначеної в укладеному з позичальником кредитному договорі на придбання житла.

2. Надання Фондом кредитів є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.

3. Позичальниками кредитів можуть бути індивідуальні забудовники, які постійно проживають та мають реєстрацію такого місця проживання (або переселяються для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання) в сільській місцевості у межах Сумської області.

4. Дія цих Правил поширюється на громадян України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, а також на осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дотриманням пункту 3 цих Правил.

5. Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз.

6. Кредити надаються позичальникам у безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів (обласний бюджет, районні бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад) відповідно до цих Правил залежно від черговості надходження до Фонду документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.

Використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання кредиту та відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору індивідуальним забудовникам, здійснюється у порядку, що є додатком 1 до цих Правил.

7. Позичальники з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів або медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, голова (член) фермерського господарства, який на момент подання заяви та пакета документів до Фонду має вік до 35 років, мають право на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору з обласного бюджету відповідно до цих Правил та Порядку, що є додатком 1 до цих Правил.

Місцеві програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» можуть передбачати відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору для інших категорій позичальників з урахуванням цих Правил.

8. Фонд здійснює фінансування за кредитним договором лише за умови оформлення забезпечення виконання зобов’язання позичальника відповідно до цих Правил та законодавства.

9. Індивідуальні забудовники мають право брати участь у Програмі на умовах, визначених цими Правилами, якщо районною радою чи представницьким органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади прийнята місцева програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» з дотриманням цих Правил.

II. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам

10. Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови:

1) відповідності індивідуального забудовника вимогам, установленим пунктом 3 цих Правил;

2) підтвердження індивідуальним забудовником своєї платоспроможності.

11. Індивідуальний забудовник, якому видано кредит на спорудження (будівництво), добудову (завершення будівництва), реконструкцію, капітальний ремонт житлового будинку, придбання житлового будинку (у тому числі незавершеного будівництвом), зобов’язаний зареєструвати місце проживання у даному житловому будинку відповідно до законодавства та протягом місяця з дня реєстрації місця проживання подати Фонду засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує таку реєстрацію.

12. Кредит індивідуальному забудовнику надається на строк до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, у якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) — до 30 років, із внесенням за користування ним плати (відсотків за кредитом) у розмірі 3 (трьох) відсотків річних, а також плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору у щомісячному розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) відсотка від розміру кредиту, передбаченого кредитним договором.

Плата за надання послуг по супроводженню кредитного договору розраховується у відсотках від суми зобов’язань Фонду щодо надання кредиту за кредитним договором, незалежно від фактичної заборгованості позичальника за кредитом у поточному місяці.

Позичальник, який має трьох і більше неповнолітніх дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування кредитом протягом всього строку дії кредитного договору, починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування) до моменту, коли менше, ніж троє дітей такого позичальника є неповнолітніми.

Плата за користування кредитом (відсотків за кредитом) не нараховується таким позичальникам (за умови їх звернення з відповідною заявою):

1) військовослужбовцям; подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем (що підтверджується копією військового квитка), — з початку і до закінчення особливого періоду;

2) резервістам та військовозобов’язаним; подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним (що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі), — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.

13. Переважне право на отримання кредиту мають такі індивідуальні забудовники:

1) педагогічні працівники сільських (селищних) навчальних закладів та медичні працівники сільських (селищних) закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу;

2) голови (члени) фермерських господарств, які на момент подання заяви та пакета документів до Фонду мають вік до 35 років;

3) особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4) громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;

5) індивідуальні забудовники, які мають намір отримати кредит для завершення раніше розпочатого будівництва;

6) працівники органів місцевого самоврядування.

14. Сума кредиту не може перевищувати кошторисної вартості та договірної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту у сумі 300 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку, 150 тис. гривень — для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 100 тис. гривень — для капітального ремонту житлового будинку, 200 тис. гривень — для придбання житла та 50 тис. гривень — для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій.

III. Порядок оформлення і видачі кредиту

15. Для підтвердження права на одержання кредиту індивідуальний забудовник подає до Фонду:

1) заяву на ім’я керівника Фонду про надання кредиту, в якій індивідуальний забудовник зазначає свої прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, дату видачі паспорта та найменування органу, що видав паспорт громадянина України, адресу реєстрації місця проживання та адресу фактичного місця проживання, місце роботи та посаду, об’єкт кредитування, адресу місця розташування об’єкта будівництва (об’єкта купівлі-продажу), необхідну суму кредиту, необхідний строк користування кредитом у межах строку, зазначеного у пункті 12 цих Правил, пропоноване забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором відповідно до цих Правил (перелік майна, що пропонується для передачі в іпотеку, перелік фізичних осіб — поручителів, майнових поручителів);

2) копії паспортів громадянина України індивідуального забудовника та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);

3) копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) індивідуального забудовника та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);

4) копію свідоцтва про одруження індивідуального забудовника, а у разі, якщо він не перебуває у шлюбі, — оригінал заяви на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває у зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;

5) довідку про склад сім’ї індивідуального забудовника з визначенням дати реєстрації постійного місця проживання та року народження кожного члена його сім’ї, що видана уповноваженим органом з питань реєстрації місця проживання;

6) письмову згоду іншого з подружжя (чоловіка, дружини) та всіх інших повнолітніх членів сім’ї індивідуального забудовника (згідно з довідкою про склад сім’ї) на отримання ним кредиту із зазначенням суми кредиту, строку кредитування та об’єкта кредитування;

7) документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності індивідуального забудовника (довідка про доходи індивідуального забудовника і членів його сім’ї, одержаної за попередні шість місяців, та (або) довідка, видана органом місцевого самоврядування, про ведення індивідуальним забудовником особистого селянського господарства);

8) витяг (інформація) з Державного реєстру прав на нерухоме майно про наявність (або відсутність) приватного житла (для випадків придбання житла та будівництва нового житла);

9) копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання об’єкта купівлі-продажу);

10) копію пакета проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва або копію будівельного паспорта (крім випадків придбання об’єкта купівлі-продажу);

11) довідку про працевлаштування на підприємствах, в установах та організаціях, для підтвердження переважного права відповідно до пункту 13 цих Правил;

12) заяву власника об’єкта купівлі-продажу про згоду продати об’єкт купівлі-продажу із зазначенням погоджених із позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (у разі придбання житла);

13) копії документів, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у разі наявності);

14) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

15) копію звіту про оцінку об’єкта купівлі-продажу, виконаного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за 3 (три) місяці до дати надання його Фонду;

16) нотаріально посвідчену згоду всіх співвласників майна, що пропонується до надання в іпотеку Фонду (якщо таке майно перебуває у спільній власності) для забезпечення виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), строку користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;

17) пакет документів по кожній фізичній особі, яка відповідно до цих Правил виступатиме поручителем перед Фондом за виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, у тому числі:

заяву фізичної особи — поручителя у довільній письмовій формі на ім’я керівника Фонду про згоду такої фізичної особи поручитися перед Фондом за виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), строку користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;

копії паспортів громадянина України фізичної особи — поручителя та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);

копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) поручителя та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);

копію свідоцтва про одруження фізичної особи — поручителя, а у разі якщо він не перебуває у шлюбі заяву на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває у зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;

письмову згоду іншого з подружжя фізичної особи — поручителя (чоловіка, дружини) на надання ним поручительства із зазначенням відомостей, які зазначає поручитель у своїй заяві на ім’я керівника Фонду відповідно до цих Правил;

довідку про доходи фізичної особи — поручителя, одержані за попередні шість місяців;

18) у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за яким (якими) предметом іпотеки є житловий будинок (крім об’єктів незавершеного житлового будівництва) або земельна ділянка, для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором до Фонду подають:

заяву іпотекодавця у простій письмовій формі на ім’я керівника Фонду, якою підтверджується надання такою фізичною особою згоди передати в іпотеку Фонду відповідне нерухоме майно для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань перед Фондом за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), строку користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;

копії паспортів громадянина України іпотекодавця та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);

копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) іпотекодавця та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);

копії свідоцтв про народження малолітнього (неповнолітнього) члена сім’ї іпотекодавця, про одруження іпотекодавця, про розлучення іпотекодавця, свідоцтва про смерть подружжя іпотекодавця (за наявності), у разі, якщо іпотекодавець не перебуває у шлюбі, — заяву на ім’я керівника Фонду про те, що іпотекодавець не перебуває у зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;

довідки про склад сім’ї іпотекодавця з визначенням дати реєстрації постійного місця проживання та року народження кожного члена його сім’ї, що видана уповноваженим органом з питань реєстрації місця проживання;

письмову згоду іншого з подружжя (чоловіка, дружини) та всіх інших повнолітніх членів сім’ї іпотекодавця (згідно з довідкою про склад сім’ї) на передачу ним Фонду в іпотеку відповідного нерухомого майна для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань перед Фондом за кредитним договором, із зазначенням відомостей, які іпотекодавець зазначає у своїй заяві на ім’я керівника Фонду відповідно до цих Правил;

рішення уповноваженого органу про дозвіл на іпотеку майна від імені малолітнього (неповнолітнього), якщо за ним зареєстрована у власності частка нерухомого майна, або він зареєстрований у житловому будинку, що передається в іпотеку;

19) у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за яким (якими) предметом іпотеки є житловий будинок (крім об’єктів незавершеного житлового будівництва), для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором — додатково до документів, вказаних у підпункті 18 пункту 15 цих Правил, подають:

копію правовстановлюючого документа на житловий будинок (свідоцтво про право власності на житловий будинок, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, договір купівлі-продажу чи дарування тощо);

копію технічного паспорта на житловий будинок;

витяг (довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на житловий будинок;

копію звіту про оцінку житлового будинку, виконаного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за 3 (три) місяці до дати надання його Фонду;

копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок;

20) у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за якими предметом іпотеки є земельна ділянка для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором, — додатково до документів, вказаних у підпункті 18 пункту 15 цих Правил, подають:

витяг (довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку. У разі відсутності витягу (довідки) копію правовстановлюючого документа на земельну ділянку (свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, договір купівлі-продажу чи дарування, державний акт про право власності на землю тощо);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, сформований не раніше 3 (трьох) місяців до дати подання пакета документів Фонду;

копії звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та рецензії на звіт, що виконані суб’єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за 3 (три) місяці до дати надання їх Фонду;

довідку, видану органом місцевого самоврядування, про те, що на земельній ділянці, яка буде предметом іпотеки, відсутні будь-які споруди;

документи, що підтверджують набуття права власності на нерухоме майно у майбутньому (у разі оформлення в іпотеку майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва);

21) клопотання про надання кредиту, видане індивідуальному забудовнику органом місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на відповідну сільську місцевість, де такий індивідуальний забудовник проживає та має реєстрацію такого місця проживання (або переселяється для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання);

22) протокол рішення місцевої комісії, яка діє на підставі положення, розробленого відповідно до примірного положення, що є додатком 2 до цих Правил.

Копії документів, що подаються Фонду, завіряються таким чином:

копії документів, вказаних у підпунктах 2—4, 9, 10, 13—15 пункту 15 цих Правил, засвідчує індивідуальний забудовник власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа;

копії документів, вказаних у підпункті 17 пункту 15 цих Правил, засвідчує відповідна фізична особа — поручитель власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа;

копії документів, вказаних у підпунктах 18—20 пункту 15 цих Правил, засвідчує відповідна фізична особа — майновий поручитель (іпотекодавець) власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа.

Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає індивідуальний забудовник.

16. Фонд не пізніше 5 (п’яти) робочих днів із дня прийняття поданих індивідуальним забудовником документів, визначених пунктом 15 цих Правил, зобов’язаний отримати від відповідної районної державної адміністрації чи виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади письмове підтвердження прийняття відповідною районною радою чи представницьким органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади рішення про затвердження місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім», відповідність її умов умовам Програми та виділення коштів відповідного місцевого бюджету на її фінансування, у тому числі про фактичне фінансування Програми.

У разі неотримання зазначеного підтвердження або невідповідності умов затвердженої місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» умовам Програми, у тому числі невідповідності правил надання та повернення довгострокових кредитів, передбачених зазначеною місцевою програмою, цим Правилам, Фонд повідомляє про це індивідуального забудовника та повертає індивідуальному забудовнику подані ним документи.

У разі отримання зазначеного підтвердження Фонд зобов’язаний перевірити відповідність умов затвердженої місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» умовам Програми, у тому числі відповідність правил надання та повернення довгострокових кредитів, передбачених зазначеною місцевою програмою, цим Правилам.

У разі відповідності умов затвердженої місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» умовам Програми, у тому числі відповідності правил надання та повернення довгострокових кредитів, передбачених зазначеною місцевою програмою, цим Правилам, Фонд перевіряє подані індивідуальним забудовником документи на предмет їх відповідності пункту 15 цих Правил (щодо повноти поданого пакета документів) та аналізує платоспроможність індивідуального забудовника, за результатами чого складає висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника, який разом з отриманими від індивідуального забудовника документами передає Обласній комісії на затвердження, а також для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників, які матимуть право на отримання кредиту відповідно до цих Правил.

Висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника не може бути позитивним, якщо останнім не надано до Фонду документів, що підтверджують можливість укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, передбачених цими Правилами, у тому числі документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.

17. Правовий статус, процедура створення та організація роботи Обласної комісії визначаються положенням, що є додатком 3 до цих Правил.

18. Засідання Обласної комісії проводяться за потреби та наявності поданих індивідуальними забудовниками документів, визначених пунктом 15 цих Правил.

Обласна комісія за результатами розгляду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника та поданих індивідуальним забудовником документів приймає протокольне рішення про затвердження зазначеного висновку або відмовляє у його затвердженні з обов’язковим обґрунтуванням причин такої відмови.

У разі, якщо на засіданні Обласної комісії будуть виявлені недоліки по суті змісту підготовленого Фондом висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника, його необґрунтованість або невідповідність дійсності з причин неправильного застосування Фондом Правил або тлумачення змісту документів, наданих індивідуальним забудовником, або з будь-яких інших причин, у тому числі неповноти або невірного оформлення визначених у пункті 15 цих Правил документів, Обласна комісія має право повернути висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника разом з пакетом наданих індивідуальним забудовником документів на доопрацювання Фонду.

Після усунення недоліків, що стали підставою для повернення Обласною комісією на доопрацювання Фонду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника та поданих індивідуальним забудовником визначених у пункті 15 цих Правил документів, Фонд повторно подає Обласній комісії на затвердження висновок про кредитоспроможність такого індивідуального забудовника разом з отриманими від останнього документами у порядку, встановленому цими Правилами.

Рішення про затвердження висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника відповідно до цих Правил приймається Обласною комісією та оформляється протоколом. У разі прийняття Обласною комісією рішення про відмову у наданні кредиту індивідуальному забудовникові надсилається у семиденний строк після прийняття рішення обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

Обласна комісія одночасно з прийняттям протокольного рішення про надання індивідуальному забудовникові кредиту вирішує питання про бюджет, за рахунок коштів якого буде здійснюватися фінансування кредиту.

Якщо коштів державного бюджету, надання яких індивідуальним забудовникам здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», недостатньо для надання кредиту у повному обсязі, кредит такому індивідуальному забудовнику надається за рахунок коштів районних бюджетів чи бюджетів об’єднаних територіальних громад відповідно до цих Правил.

Якщо коштів державного, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад недостатньо для надання індивідуальному забудовнику кредиту у повному обсязі, кредит такому індивідуальному забудовнику надається за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до цих Правил.

Кредити за рахунок коштів відповідного районного бюджету чи відповідного бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з цими Правилами надаються тим індивідуальним забудовникам, які постійно проживають та мають реєстрацію такого місця проживання (або переселяються для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання).

Обласна комісія за результатами проведеного засідання повертає Фонду отримані від нього документи з оригіналом протокольного рішення Обласної комісії протягом 5 (п’яти) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем проведення такого засідання Обласної комісії.

Відсутність фактичного фінансування є підставою для Обласної комісії відмовити індивідуальному забудовнику у наданні кредиту відповідно до Програми. У такому випадку індивідуальний забудовник має переважне право на розгляд раніше поданих ним відповідно до пункту 15 цих Правил документів та вирішення питання про надання йому кредиту у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку надходження фактичного фінансування, Фонд повторно подає Обласній комісії зазначені у цьому абзаці документи для розгляду та вирішення питання про надання кредиту такому індивідуальному забудовнику відповідно до цих Правил. При цьому Фондом ураховується чинність вказаних у цьому абзаці документів на момент їх подання Обласній комісії, а також на момент розгляду таких документів Обласною комісією та вирішення нею питання про надання кредиту такому індивідуальному забудовнику відповідно до цих Правил.

19. Протягом 3 (трьох) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного отримання Фондом оригіналу відповідного протокольного рішення Обласної комісії, Фонд формує кредитну справу та повідомляє про прийняте Обласною комісією відповідне протокольне рішення індивідуального забудовника шляхом направлення на його адресу рекомендованим поштовим відправленням листа за підписом керівника Фонду (або особи, яка виконує обов’язки керівника Фонду) або шляхом вручення такого листа особисто індивідуальному забудовнику чи його представнику, що має належним чином посвідчені повноваження, на підставі завчасно поданої індивідуальним забудовником відповідної заяви у довільній формі.

20. У разі прийняття Обласною комісією протокольного рішення про надання індивідуальному забудовнику кредиту на придбання об’єкта купівлі-продажу, Фонд надсилає на ім’я власника такого об’єкта купівлі-продажу гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок, відкритий Фондом у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу об’єкта купівлі-продажу.

Власник об’єкта купівлі-продажу письмово повідомляє Фонд про отримання ним гарантійного листа протягом 3 (трьох) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного отримання ним гарантійного листа.

Остаточні розрахунки за придбаний позичальником об’єкт купівлі-продажу проводяться Фондом після укладання у встановленому законодавством порядку договору купівлі-продажу об’єкта купівлі-продажу і подання Фонду засвідченої в установленому порядку копії такого договору.

21. Протокольне рішення Обласної комісії про надання індивідуальному забудовникові кредиту є підставою для укладення Фондом з індивідуальним забудовником кредитного договору.

22. Фонд укладає кредитний договір відповідно до законодавства з урахуванням цих Правил не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного отримання Фондом оригіналу протокольного рішення Обласної комісії про надання індивідуальному забудовникові кредиту з урахуванням черговості надходження до Фонду документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.

Зміни та доповнення до кредитного договору оформляються додатковим договором (угодою) і є невід’ємною частиною кредитного договору.

23. Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, що видається частинами (кредитними траншами), поетапно згідно з графіком будівництва у разі будівництва об’єкта будівництва або одразу у повному обсязі у разі придбання об’єкта купівлі-продажу.

Графік будівництва є невід’ємною складовою частиною кредитного договору, у якому обов’язково сторонами кредитного договору визначаються такі етапи виконання робіт із зазначенням термінів виконання робіт:

перший етап — земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;

другий етап — спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних та дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

третій етап — внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;

четвертий етап — зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під’їздів та підходів.

За згодою сторін кредитного договору графік будівництва може бути змінений.

Етапи добудови (завершення будівництва), реконструкції, капітального ремонту, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва або придбання об’єкта купівлі-продажу та інші етапи по освоєнню кредиту визначаються з урахуванням обсягів робіт та можливостей позичальника по освоєнню кредиту.

Видача Фондом частин кредиту (кредитного траншу) здійснюється після отримання Фондом актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва об’єкта будівництва, що належним чином оформлені та підписані позичальником, підрядною організацією та Фондом, а у разі виконання робіт власними силами позичальника — позичальником і Фондом.

Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання у розмірі до 30 (тридцяти) відсотків суми кредиту (далі — аванс), якщо надання такого авансу передбачено кредитним договором. Після отримання авансу позичальник зобов’язаний надати Фонду документи, що підтверджують придбання ним вказаних товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, договори поставки, квитанції про оплату, чеки, товарні накладні тощо) (далі — підтвердні документи), протягом 10 (десяти) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного придбання позичальником таких товарно-матеріальних цінностей, але не пізніше 20 грудня поточного року, у якому укладено кредитний договір та Фондом сплачено аванс позичальнику.

У разі надання Фонду копій підтвердних документів, позичальник засвідчує їх власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного підтвердного документа. Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали підтвердних документів, завірені копії яких подає позичальник.

Кредитні транші надаються шляхом їх безготівкового перерахування з рахунку Фонду, відкритого у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, на вказаний у кредитному договорі банківський рахунок позичальника, що відкритий позичальником у встановленому законодавством порядку для цієї мети у банківській установі. У призначенні платежу Фондом зазначається, зокрема, джерело фінансування платежу (а саме текст «кредитний транш»), найменування позичальника, реквізити кредитного договору, необхідна сума та призначення кредитного траншу.

24. Зобов’язання позичальника за кредитним договором, сума кредиту за яким дорівнює або є більшою 100 тис. гривень, забезпечуються шляхом укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, а саме:

1) договору поруки, що укладається в установленому законодавством порядку Фондом з іншим із подружжя позичальника (чоловік чи дружина);

2) іпотечного договору, що укладається Фондом (іпотекодержателем) з іпотекодавцем (іпотекодавцями) в установленому законодавством порядку з урахуванням цих Правил, за яким предметом іпотеки є:

житловий будинок, що є об’єктом будівництва, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (крім випадків спорудження (будівництва) нового житлового будинку);

житловий будинок, у тому числі об’єкт незавершеного житлового будівництва, що є об’єктом купівлі-продажу, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований;

земельна ділянка, на якій буде здійснюватися спорудження (будівництво) нового житлового будинку, у тому числі з нерухомим майном (будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва тощо), що на ній розташоване, а також майнові права на об’єкт незавершеного житлового будівництва (житловий будинок), що буде споруджуватися (будуватися) на даній земельній ділянці, з подальшим (після завершення будівництва) оформленням права власності на житловий будинок, яке виникне у позичальника (іпотекодавця) у майбутньому;

житловий будинок, в якому споруджуються (будуються), добудовуються, реконструюються інженерні мережі, або до якого підключатимуться інженерні мережі, що є об’єктом будівництва, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований;

3) одного з двох наступних договорів за вибором позичальника:

договору (договорів) поруки, що укладаються з іншою фізичною особою (особами), крім іншого з подружжя позичальника, рівень платоспроможності яких у сукупності не менший рівня платоспроможності самого позичальника; при визначенні платоспроможності таких поручителів платоспроможність іншого з подружжя позичальника не враховується;

іпотечного договору (іпотечних договорів), що укладаються з іншою фізичною особою (особами) — майновим поручителем (майновими поручителями), за якими предметом іпотеки є земельна ділянка (земельні ділянки) та (або) житловий будинок (житлові будинки) (крім об’єктів незавершеного будівництва) разом із земельною ділянкою (земельними ділянками), на якій він розташований (вони розташовані), ринкова вартість якого (яких) не нижча за суму кредиту, передбачену кредитним договором.

Після завершення спорудження (будівництва) житлового будинку (об’єкта будівництва), а також після оформлення та реєстрації в установленому законодавством порядку права власності іпотекодавця на об’єкт будівництва, такий житловий будинок стає предметом іпотеки, про що вносяться відповідні зміни до іпотечного договору. Внесення відповідних змін до іпотечного договору протягом 1 (одного) місяця з моменту завершення спорудження житлового будинку (об’єкта будівництва) є обов’язком іпотекодавця, який вказується у кредитному та іпотечному договорах.

Після завершення добудови, реконструкції, підключення до інженерних мереж житлового будинку (об’єкта будівництва), а також оформлення та реєстрації в установленому законодавством порядку права власності іпотекодавця на об’єкт будівництва з новими технічними показниками (площа, експлікація та призначення приміщень тощо), вносяться відповідні зміни до іпотечного договору про зміну індивідуально визначених ознак предмета іпотеки. Внесення відповідних змін до іпотечного договору протягом 1 (одного) місяця з моменту завершення спорудження житлового будинку (об’єкта будівництва) є обов’язком іпотекодержателя та іпотекодавця, які вказуються у кредитному та іпотечному договорах.

Усі витрати, пов’язані із оформленням та укладанням договорів про забезпечення виконання зобов’язань, договорів страхування тощо, а також інші можливі витрати, пов’язані з оформленням та укладанням кредитних договорів, покладаються на позичальника без подальшого відшкодування Фондом таких витрат позичальнику.

Зобов’язання позичальника за кредитним договором, сума кредиту якого є меншою ніж 100 тис. гривень, забезпечується шляхом укладання договору поруки, що укладається в установленому законодавством порядку Фондом з іншим із подружжя позичальника (чоловік чи дружина) та договору (договорів) поруки, що укладаються з іншою фізичною особою (особами), крім іншого з подружжя позичальника, рівень платоспроможності яких у сукупності не менший рівня платоспроможності самого позичальника; при визначенні платоспроможності таких поручителів платоспроможність іншого з подружжя позичальника не враховується.

25. Зобов’язання позичальника щодо укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань обумовлюються у кредитному договорі. За невиконання зазначеного зобов’язання позичальника кредитним договором передбачається право Фонду вимагати від позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від суми основної заборгованості за кредитним договором.

За порушення зобов’язання позичальника та (або) іпотекодавця щодо внесення змін до іпотечного договору у випадках, обумовлених у кредитному та (або) іпотечному договорах, кредитним та (або) іпотечним договорами передбачається право Фонду вимагати від позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від суми основної заборгованості за кредитним договором.

26. Договори про забезпечення виконання зобов’язань, вказані у пункті 24 цих Правил, укладаються одночасно з укладанням кредитного договору або після укладання кредитного договору, але у будь-якому разі не пізніше отримання позичальником першого кредитного траншу за кредитним договором.

Кредит, у тому числі окремий кредитний транш, не надається Фондом позичальнику у разі невиконання зобов’язань позичальника щодо укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань.

27. Іпотекодавець (позичальник та (або) майнові поручителі відповідно до цих Правил) зобов’язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на користь Фонду (іпотекодержателя) відповідно до законодавства.

IV. Умови погашення кредиту та сплати інших платежів за кредитним договором

28. Погашення кредиту здійснюється позичальником за графіком, визначеним у кредитному договорі.

Графік погашення кредиту передбачає:

1) у разі, коли об’єктом кредитування є придбання об’єкта купівлі-продажу, погашення кредиту починається через 2 (два) місяці з моменту надання першого кредитного траншу;

2) у разі, коли об’єктом кредитування є спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, капітальний ремонт, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва, погашення кредиту починається через 2 (два) місяці з моменту планового завершення виконання відповідних робіт.

Кредит погашається позичальником рівними частинами щомісяця, не пізніше 28 (двадцять восьмого) числа місяця, наступного за звітним місяцем, протягом усього строку дії кредитного договору.

Позичальник має право дострокового погашення кредиту.

29. Якщо кредит надається позичальнику частинами (кредитними траншами), графік погашення заборгованості визначається у кредитному договорі (або у відповідних додаткових договорах (угодах) про надання кредитних траншів) для кожної частини кредиту (кредитного траншу) окремо, з урахуванням положень пункту 28 цих Правил.

30. Нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору здійснюється Фондом щомісяця, але не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним.

Відомості про нарахування відсотків за користування кредитом та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору (далі — відомості про нарахування) в обов’язковому порядку направляються Фондом на вказані у кредитному договорі електронну поштову скриньку позичальника та/або смс-повідомленням на мобільний номер телефону позичальника та/або шляхом направлення на адресу позичальника рекомендованим поштовим відправленням листа за підписом керівника Фонду (або особи, яка виконує обов’язки керівника Фонду) та в інший можливий спосіб протягом 5 (п’яти) календарних днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного нарахування Фондом плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору.

Позичальник зобов’язаний отримувати від Фонду відомості про нарахування. Неотримання позичальником відомостей про нарахування з будь-яких причин не звільняє його від зобов’язання щодо сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також від сплати Фонду штрафних санкцій за несплату зазначених платежів та від інших форм відповідальності, передбачених у кредитному договорі, а також відповідно до законодавства та цих Правил.

На завчасну вимогу позичальника Фонд зобов’язаний надавати оригінали відомостей про нарахування у паперовій формі позичальнику чи його представнику, що має належним чином посвідчені повноваження, особисто.

31. Позичальник повинен сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню кредитного договору у розмірі, вказаному у відомостях про нарахування, не пізніше 28 (двадцять восьмого) числа місяця, наступного за звітним місяцем.

32. Позичальник під час здійснення платежу за кредитним договором на банківський рахунок Фонду зазначає свої прізвище, ім’я, по батькові, реквізити кредитного договору, відповідний район, об’єднану територіальну громаду (у разі створення) Сумської області.

Перераховані позичальником кошти зараховуються Фондом у такій черговості:

1) погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором;

2) сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом);

3) сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;

4) погашення основної заборгованості за кредитом;

5) сплата можливих інших фінансових зобов’язань позичальника перед Фондом, що випливають із кредитного договору та законодавства.

За наявності судового рішення по примусовому стягненню відповідної суми коштів із позичальника у рахунок виконання зобов’язань за кредитним договором та при неприпиненні строку дії кредитного договору отримані від позичальника кошти зараховуються Фондом у такій черговості:

1) відшкодування судових витрат Фонду;

2) погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором, що не враховані у рішенні суду;

3) сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), що не враховані у рішенні суду;

4) сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;

5) сплата штрафних санкцій за кредитним договором та плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), врахованих у рішенні суду;

6) погашення основної заборгованості за кредитом, не врахованої у рішенні суду;

7) погашення основної заборгованості за кредитом, врахованої у рішенні суду;

8) сплата можливих інших фінансових зобов’язань позичальника перед Фондом, що випливають з рішення суду, кредитного договору та законодавства.

33. Погашення кредиту, сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також інших платежів, передбачених кредитним договором, цими Правилами та законодавством, здійснюється позичальником на рахунок Фонду, відкритий у встановленому законодавством порядку у банківській установі.

Фонд перераховує кошти, отримані від повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідному місцевому бюджету на відповідний рахунок, відкритий у відповідних територіальних органах Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області, не пізніше 2 (двох) місяців, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного надходження таких коштів від позичальника на банківський рахунок Фонду.

Кошти, отримані від сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також інших платежів, передбачених кредитним договором, законодавством та цими Правилами, використовуються Фондом на своє утримання відповідно до законодавства.

34. У разі порушення умов кредитного договору, у тому числі у разі використання кредиту не за цільовим призначенням, або порушення зобов’язань позичальника щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, інших істотних умов кредитного договору, Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокової сплати позичальником інших платежів, передбачених кредитним договором, у тому числі штрафних санкцій.

За нецільове використання кредиту кредитним договором встановлюється зобов’язання позичальника сплатити штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від загальної суми кредиту.

За прострочення платежів за кредитним договором Фондом нараховується позичальнику пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу за фактичний період прострочення платежу, від суми простроченого платежу включаючи день оплати.

За ненадання або несвоєчасне надання позичальником Фонду підтвердних документів щодо використання позичальником авансу відповідно до кредитного договору та законодавства України, позичальник зобов’язаний сплатити Фонду штраф у розмірі 30 (тридцяти) відсотків від загальної суми кредиту.

35. Кредитним договором встановлюється, що позичальник зобов’язаний достроково погасити заборгованість за кредитом у повному обсязі (якщо кредит профінансовано за рахунок коштів відповідного районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади у повному обсязі) або у частині коштів відповідного районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади (якщо кредит профінансовано за рахунок коштів відповідного районного бюджету чи бюджету об’єднаної територіальної громади частково), а також сплатити за такими кредитами плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) (за їх наявності), плату за надання послуг по супроводженню кредитного договору (за їх наявності), штрафні санкції (за їх наявності), у разі, якщо такий позичальник упродовж одного року з дня отримання кредиту змінює місце проживання та (або) його реєстрацію у межах території такого району чи об’єднаної територіальної громади на місце проживання та (або) його реєстрацію у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади.

36. Позичальник із числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, голова (член) фермерського господарства, який отримав кредит від Фонду та змінює зазначену професію (роботу, працевлаштування) на іншу, втрачає право на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору з обласного бюджету відповідно до цих Правил.

37. Фонд забезпечує оформлення, ведення обліку і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів та сплати позичальником платежів за кредитним договором згідно із законодавством та цими Правилами.

38. На підтвердження повного виконання позичальником фінансових зобов’язань за кредитним договором Фондом складається та надається позичальнику довідка про відсутність заборгованості за кредитним договором.

39. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитного договору та чинним законодавством України.

V. Інші умови кредитного договору

40. У разі надання позичальником недостовірної інформації для отримання кредиту до нього застосовуються санкції, передбачені законодавством.

41. Фонд зобов’язаний здійснювати контроль за цільовим використанням позичальником кредитних коштів.

42. Якщо об’єктом кредитування є об’єкт купівлі-продажу, Фонд до надання кредиту здійснює перевірку його фактичної наявності та відповідності його технічного стану звіту про оцінку майна, наданого індивідуальним забудовником відповідно до цих Правил.

У разі, коли об’єктом кредитування є об’єкт будівництва, Фонд здійснює перевірку етапів робіт на об’єкті будівництва.

У випадку порушення строків виконання робіт на об’єкті будівництва (об’єкті кредитування), що сталося з вини позичальника без надання ним підтвердних документів про поважність причин такого порушення, Фонд має право припинити подальше фінансування позичальника та вимагати від нього та (або) його поручителів дострокового погашення кредиту, плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та сплати інших платежів, передбачених умовами кредитного договору, цими Правилами та чинним законодавством України.

43. Позичальник зобов’язаний надавати Фонду можливість безперешкодного доступу до об’єктів кредитування для здійснення контролю та перевірок відповідно до умов кредитного договору, законодавства та цих Правил.

44. Перевірки та контроль, передбачені пунктами 41, 42 цих Правил, оформлюються відповідними актами, які підписуються Фондом та позичальником.

Додаток 1 до Правил

Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору індивідуальним забудовникам

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті Сумської області на реалізацію Обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019—2020 роки (далі — Програма) у частині надання кредиту та відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, укладеного Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» (далі — Фонд) з позичальником відповідно до Програми.

2. Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації є головним розпорядником бюджетних коштів за даним напрямом Програми (далі — Головний розпорядник) та відповідальним виконавцем Програми, виконавцем Програми — Фонд.

3. Кошти обласного бюджету використовуються на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, що укладений між Фондом та громадянами України, які у межах території відповідного району або відповідних об’єднаних територіальних громад Сумської області (за винятком території міст районного та обласного значення), на яку поширюється юрисдикція відповідного представницького органу місцевого самоврядування (районної, сільської, селищної, міської ради), що затвердив своїм рішенням відповідну місцеву програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім»:

1) постійно проживають та мають реєстрацію такого місця проживання (або переселяються для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання);

2) споруджують (будують), добудовують, реконструюють, підключають до інженерних мереж житлові будинки з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких; здійснюють капітальний ремонт житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями або без таких; або споруджують (будують), добудовують, реконструюють інженерні мережі, здійснюють капітальний ремонт інженерних мереж з метою підключення до них житлового будинку; або купують житловий будинок (у тому числі незавершений будівництвом) з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, разом з земельною ділянкою, на якій він розташований;

3) працюють у загальноосвітніх навчальних закладах (педагогічні працівники) або у закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, є головою (членом) фермерського господарства, який на момент подання заяви та пакета документів до Фонду має вік до 35 років.

4. Фонд формує та подає до 10 червня та 10 грудня поточного бюджетного періоду Головному розпоряднику зведений реєстр позичальників, які мають право на отримання відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору. Реєстр повинен містити такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові позичальника;

2) серію та номер паспорта громадянина України позичальника, дату видачі паспорта та орган, що видав паспорт громадянина України позичальнику;

3) адресу реєстрації постійного місця проживання та адресу фактичного місця проживання позичальника;

4) місце роботи та посаду позичальника;

5) місцезнаходження об’єкта кредитування, щодо якого Фондом надано позичальнику кредит;

6) ціль кредитування;

7) номер, дату укладення та строк дії кредитного договору;

8) розмір суми (залишку) кредиту, який підлягає поверненню;

9) розмір фактично сплаченої плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, що підлягає відшкодуванню (у гривнях).

Фонд зобов’язаний перевірити відповідність позичальників, які включаються до реєстру, на предмет відповідності їх вимогам Програми та цього Порядку.

Головний розпорядник до 15 червня та до 15 грудня поточного бюджетного року на підставі наданого Фондом зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого Програмою та цим Порядком, перераховує відповідну суму бюджетних коштів на рахунок Фонду, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області.

Фонд протягом 3 (трьох) робочих днів, що обраховуються з дня, наступного за днем фактичного отримання коштів від Головного розпорядника, перераховує їх на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті у банківських установах для відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору.

Відшкодування здійснюється у межах коштів, передбачених в обласному бюджеті Сумської області на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань.

Відшкодування здійснюється за кредитними договорами, укладеними Фондом, починаючи з моменту затвердження Програми Сумською обласною радою.

Позичальник може отримати відшкодування лише два рази на рік щороку протягом дії укладеного кредитного договору.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору та відповідно до Програми.

5. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація й облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

6. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються Головним розпорядником та виконавцем в установленому законодавством порядку.

Додаток 2 до Правил

Примірне положення про місцеву комісію з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту

1. Це Положення встановлює правовий статус, порядок створення та організації роботи місцевої комісії з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту (далі — Комісія).

2. Комісія є постійно діючим органом, створеним для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників з метою надання їм кредиту відповідно до Правил надання та повернення довгострокових кредитів по Обласній цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019-2020 роки (далі — Правила), залежно від території, на яку поширюється юрисдикція відповідного представницького органу місцевого самоврядування (районної, сільської, селищної, міської ради), що затвердив своїм рішенням відповідну місцеву програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» (далі — Місцева програма):

1) на підставі спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради (далі — районна комісія);

2) на підставі рішення виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади (далі — комісія об’єднаної територіальної громади).

3. Комісія у своїй діяльності керується Правилами та цим Положенням.

4. Основним завданням Комісії є відбір індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту, шляхом прийняття рішення про надання кредиту або відмову у наданні кредиту, у порядку, передбаченому Правилами та цим Положенням.

5. Районна комісія складається з 4 (чотирьох) представників районної державної адміністрації та 4 (чотирьох) представників районної ради. Комісія об’єднаної територіальної громади складається з 6 (шести) осіб.

6. Очолює Комісію голова, який обирається членами Комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Комісії.

Голова Комісії:

1) скликає засідання Комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії;

2) організовує проведення засідань Комісії;

3) головує на засіданнях Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Комісії.

7. Секретар Комісії призначається: у районну комісію — розпорядженням голови районної державної адміністрації із числа працівників районної державної адміністрації; у комісію об’єднаної територіальної громади — розпорядженням голови об’єднаної територіальної громади із числа працівників виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

Секретар Комісії:

1) веде журнал реєстрації документів, що надходять від індивідуальних забудовників;

2) здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Комісією;

3) забезпечує виконання доручень голови Комісії, у тому числі щодо скликання Комісії та формування порядку денного засідань Комісії;

4) забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Комісії;

5) забезпечує обмін інформацією та документами між Комісією та районною державною адміністрацією (районна комісія) або виконавчим органом місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади (комісія об’єднаної територіальної громади), інформує зазначені структури про прийняті Комісією рішення.

8. Інформація про дату, час та місце проведення засідання Комісії доводиться до відома членів Комісії не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі. Зазначена інформація також розміщується: для районної комісії — на офіційних сайтах районної державної адміністрації та районної ради; для комісії об’єднаної територіальної громади — на офіційному сайті представницького органу об’єднаної територіальної громади.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності не менше 2/3 її затвердженого загального кількісного складу (тобто не менше 6 членів для районної комісії та не менше 4 членів — для комісії об’єднаної територіальної громади).

10. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії) є вирішальним.

11. Комісія приймає рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту згідно з місцевою програмою за рахунок коштів відповідного районного, сільського, селищного, міського бюджету не пізніше 15 робочих днів із дати звернення індивідуального забудовника щодо надання кредиту згідно з місцевою програмою.

12. Якщо коштів відповідного районного, сільського, селищного, міського бюджету недостатньо для надання кредиту індивідуальному забудовнику у повному обсязі, місцева комісія виносить пропозицію до Обласної комісії про надання вищезгаданого кредиту за рахунок коштів обласного бюджету.

13. Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена Комісії під час прийняття Комісією рішення, яке стосується конкретного індивідуального забудовника, такий член Комісії повинен повідомити Комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду документів, що стосуються даного індивідуального забудовника, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

Член Комісії, який повідомив Комісію про конфлікт інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Комісією рішення, яке стосується відповідного індивідуального забудовника.

14. Засідання Комісії є відкритими. Індивідуальні забудовники, представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Комісії.

15. Уповноважений представник Фонду має право бути присутнім на засіданнях Комісії без права голосу та надавати пояснення до документів, наданих індивідуальним забудовником.

16. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який складається секретарем Комісії не пізніше наступного робочого дня за днем проведення засідання та підписується на кожній сторінці головою (головуючим на засіданні Комісії) та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, а також секретарем Комісії.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається у секретаря Комісії, а другий направляється індивідуальному забудовнику протягом (трьох) робочих днів з моменту прийняття рішення Комісії.

Додаток 3 до Правил

Положення про обласну комісію з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту

1. Це Положення встановлює правовий статус, порядок створення та організації роботи обласної комісії з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту (далі — Комісія).

2. Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (далі — Департамент) здійснює організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії.

3. Комісія є постійно діючим органом, створеним на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради для розгляду висновків Сумського обласного комунального підприємства «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» (далі — Фонд) про кредитоспроможність індивідуальних забудовників та їх затвердження, а також вирішення питання про надання права на одержання кредитів індивідуальним забудовникам відповідно до Правил надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі по обласній цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019-2020 роки (далі — Правила).

До складу Комісії входить 4 (чотири) представники Сумської обласної державної адміністрації та 4 (чотири) представники Сумської обласної ради.

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Правилами та цим Положенням.

5. Основним завданням Комісії є розгляд висновків Фонду про кредитоспроможність індивідуальних забудовників та поданих індивідуальними забудовниками документів, визначених Правилами, підтвердження відповідності індивідуального забудовника встановленим Правилами вимогам та підтвердження його права на отримання кредиту шляхом затвердження висновку Фонду про кредитоспроможності індивідуального забудовника, а також вирішення питання про надання кредитів індивідуальним забудовникам відповідно до Правил.

6. Очолює Комісію голова, який обирається членами Комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Комісії (тобто не менше 5 голосів).

Голова Комісії:

1) скликає засідання Комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії;

2) організовує проведення засідань Комісії;

3) головує на засіданнях Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Комісії.

7. Секретар Комісії призначається із числа працівників Департаменту та бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

Секретар Комісії:

1) здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Комісією;

2) забезпечує виконання доручень голови Комісії, у тому числі щодо скликання Комісії та формування порядку денного засідань Комісії;

3) забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Комісії;

4) забезпечує обмін інформацією та документами між Комісією та Фондом, забезпечує інформування Фонду про прийняті Комісією рішення.

8. Інформація про дату, час та місце проведення засідання Комісії доводиться до відома членів Комісії не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі. Зазначена інформація також розміщується на офіційних сайтах Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради.

Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності за умови наявності поданих Фондом на розгляд Комісії висновків про кредитоспроможність індивідуальних забудовників та документів відповідно до Правил.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності не менше 2/3 її затвердженого загального кількісного складу (тобто не менше 6 членів).

10. Рішення обласної Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії) є вирішальним.

11. Комісія за результатами розгляду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника та поданих індивідуальним забудовником документів приймає протокольне рішення про затвердження зазначеного висновку або відмовляє у його затвердженні з обґрунтуванням причин такої відмови, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

12. Комісія не може прийняти позитивне рішення щодо затвердження висновку Фонду про кредитоспроможність індивідуального забудовника, якщо на засіданні Комісії буде встановлено, зокрема:

1) невідповідність індивідуального забудовника вимогам, встановленим Правилами;

2) неплатоспроможність індивідуального забудовника;

3) відсутність повного пакета документів на отримання кредиту, подання якого передбачено Правилами, у тому числі якщо індивідуальним забудовником не надано до Фонду документів, які підтверджують можливість укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, передбачених Правилами.

13. Якщо на засіданні Комісії будуть виявлені недоліки по суті змісту підготовленого Фондом висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника, його необґрунтованість або невідповідність дійсності з причин неправильного застосування Фондом Правил або тлумачення змісту документів, наданих індивідуальним забудовником, або з будь-яких інших причин, Комісія має право повернути Фонду на доопрацювання висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника разом із наданим індивідуальним забудовником пакетом документів.

14. У разі прийняття Комісією протокольного рішення про затвердження висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника відповідно до Правил, Комісія приймає протокольне рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту з обов’язковим обґрунтуванням причин такої відмови у термін не пізніше 1 (одного) місяця з дати фактичного отримання Фондом від індивідуального забудовника документів, передбачених пунктом 15 Правил.

Комісія не може прийняти позитивне рішення про надання кредиту індивідуальному забудовнику, якщо на засіданні Комісії буде встановлено відсутність фактичного фінансування для надання кредиту відповідно до Програми. У такому випадку індивідуальний забудовник має переважне право на розгляд раніше поданих ним відповідно до пункту 15 Правил документів та вирішення питання про надання йому кредиту у порядку, встановленому Правилами. У випадку надходження фактичного фінансування, Фонд повторно подає Комісії зазначені у цьому абзаці документи для розгляду та вирішення питання про надання кредиту такому індивідуальному забудовнику відповідно до Правил. При цьому Фондом враховується чинність вказаних у цьому абзаці документів на момент їх подання Комісії, а також на момент розгляду таких документів Комісією та вирішення нею питання про надання кредиту такому індивідуальному забудовнику відповідно до Правил.

15. Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена Комісії під час прийняття Комісією рішення, яке стосується конкретного індивідуального забудовника, такий член Комісії повинен повідомити Комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду документів, що стосуються даного індивідуального забудовника, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

Член Комісії, який повідомив Комісію про конфлікт інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Комісією рішення, яке стосується відповідного індивідуального забудовника.

16. Засідання Комісії є відкритими. Індивідуальні забудовники, представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Комісії.

17. На засіданнях Комісії має право бути присутнім та надавати пояснення до матеріалів, наданих Фондом на розгляд Комісії, уповноважений представник Фонду.

18. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою (головуючим на засіданні Комісії) на кожній сторінці та присутніми членами Комісії, а також секретарем Комісії і протягом п’яти робочих днів направляється до Фонду.

Протокол складається у двох примірниках, один із яких зберігається у секретаря Комісії, а другий направляється Фонду разом з поданими індивідуальними забудовниками документами для отримання кредиту відповідно до Правил. Копії протоколу надаються (надсилаються) членам Комісії за їх вимогою.