Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами):
абзаци сьомий, чотирнадцятий та сімнадцятий частини першої викласти в такій редакції:
«захоронення радіоактивних відходів — розміщення радіоактивних відходів у сховищі, без наміру їх вилучення, з метою утримання та ізоляції радіоактивних відходів від навколишнього природного середовища»;
«радіоактивні відходи — матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені нормами, за умови що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається у будь-якому технологічному процесі або виробництві (крім розділу XIII, де цей термін вживається у значенні відповідно до частини другої цієї статті). До радіоактивних відходів належать також відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання після внесення відповідної інформації до Державного реєстру радіоактивних відходів»;
«спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами — підприємство (об’єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання, переробку, перевезення, зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів, переданих у власність держави»;
частину третю викласти в такій редакції:
«Ядерними установками і об’єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, є:
атомні електричні станції;
атомні станції теплопостачання;
дослідницькі ядерні реактори;
сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним строком зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
геологічні сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» та інших законах України».
2. У Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198 із наступними змінами):
1) статтю 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
виробники радіоактивних відходів — юридичні або фізичні особи, в результаті діяльності яких утворюються радіоактивні відходи або передбачається їх утворення, крім спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами;
відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання — закриті джерела іонізуючого випромінювання, строк служби яких закінчився та не був продовжений, подальше використання яких не передбачається та які підлягають передачі до спеціалізованого підприємства по поводженню з радіоактивними відходами або поверненню підприємству, що їх виготовило;
геологічне сховище для захоронення радіоактивних відходів — споруда, облаштована в глибоких геологічних формаціях, у прогнозованих геологічних умовах (зазвичай на глибині більше 100 метрів) з метою забезпечення довготривалих утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів — зведення систематизованих відомостей про об’єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів;
Державний реєстр радіоактивних відходів — послідовний поточний запис про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
захоронення радіоактивних відходів — розміщення радіоактивних відходів у сховищі, без наміру їх вилучення, з метою утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
зберігання радіоактивних відходів — розміщення радіоактивних відходів на об’єкті, на якому забезпечуються їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість подальшого вилучення, переробки, перевезення та захоронення;
іммобілізація радіоактивних відходів — переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або вміщення в герметичну оболонку;
кондиціонування радіоактивних відходів — операції з підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом поміщення радіоактивних відходів у контейнер або шляхом їх іммобілізації;
критерії приймання радіоактивних відходів на захоронення — кількісні параметри (характеристики) радіоактивних відходів або якісні вимоги, визначені експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів і узгоджені органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, згідно з якими радіоактивні відходи приймаються на захоронення;
об’єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, — споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка у процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами;
обробка радіоактивних відходів — операції, пов’язані із забезпеченням безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів;
переробка радіоактивних відходів — будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування;
поверхневе сховище для захоронення радіоактивних відходів — сховище, облаштоване у споруді, траншеях або на поверхні землі, з простими інженерними бар’єрами, що забезпечують утримання та ізоляцію радіоактивних відходів від біосфери;
поводження з радіоактивними відходами — всі види діяльності (включаючи діяльність, пов’язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів;
попередня обробка радіоактивних відходів — дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів;
приповерхневе сховище для захоронення радіоактивних відходів — споруда, розташована на поверхні чи у приповерхневому шарі землі (на глибині до декількох десятків метрів), обладнана системою інженерних бар’єрів з метою забезпечення утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами — неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище;
радіоактивні відходи — матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені нормами, за умови що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається в будь-якому технологічному процесі або виробництві. До радіоактивних відходів належать також відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання після внесення відповідної інформації до Державного реєстру радіоактивних відходів;
рівень звільнення — встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю, що здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами — підприємство (об’єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання, переробку, перевезення, зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів, переданих у власність держави;
сховище для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах — споруда, облаштована на глибині від декількох десятків до сотень метрів від поверхні землі з метою забезпечення утримання та ізоляції радіоактивних відходів від біосфери;
сховище радіоактивних відходів — споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов’язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар’єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів;
утримання радіоактивних відходів — обмеження виходу радіонуклідів за межі бар’єрів сховища протягом визначеного проектом сховища часу;
фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами — комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів»;
2) доповнити статтею 11 такого змісту:
«Стаття 11. Класи радіоактивних відходів
Радіоактивні відходи поділяються на такі класи:
дуже низькоактивні;
низькоактивні;
середньоактивні;
високоактивні.
Віднесення радіоактивних відходів до відповідного класу визначається згідно з нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки»;
3) абзац п’ятий статті 5 викласти в такій редакції:
«прийняття рішень щодо розміщення, проектування, будівництва геологічного сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива»;
4) у статті 17:
частини першу, п’яту і шосту викласти в такій редакції:
«Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється виключно у спеціально призначених для цього сховищах відповідного типу, а саме: поверхневому сховищі, приповерхневому сховищі, сховищі для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах, геологічному сховищі. Тип сховища для захоронення радіоактивних відходів визначається відповідно до класу радіоактивних відходів»;
«Радіоактивні відходи підлягають захороненню з обов’язковим переведенням їх у форму, що гарантує виконання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.
Відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання залежно від їх характеристик можуть бути захоронені у сховищах різного типу»;
частину сьому виключити.
3. Статтю 1 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555) викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Перелік ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
Ядерними установками і об’єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, є:
атомні електричні станції;
атомні станції теплопостачання;
дослідницькі ядерні реактори;
сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним строком зберігання понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
геологічні сховища для захоронення радіоактивних відходів та/або відпрацьованого ядерного палива».
ІІ. Цей Закон набирає чинності через два роки з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
17 жовтня 2019 року.
№ 208-ІХ.