Реформування усіх рівнів освіти в Україні спонукає педагогічні університети до вивчення та впровадження сучасних методів і технологій навчання. Це водночас вимагає певної внутрішньої готовності як викладачів, так і здобувачів вищої освіти до сприйняття викликів швидкозмінного інформаційного суспільства. Нове законодавство в галузі освіти створює умови для вивчення міжнародного досвіду, участі в проєктній діяльності, пошуку позабюджетних альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними фондами, програмами та грантами.

Про те, як один з кращих українських закладів вищої освіти у своїй галузі, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, бере участь у міжнародному проєкті, розповідає його перший проректор, доктор педагогічних наук Андрій Гедзик:

— У 2017 році за результатами конкурсу програми Євросоюзу Еразмус + КА2 — Розвиток потенціалу вищої освіти — наш університет став одним із переможців. Ми увійшли до складу членів консорціуму міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника став грантоотримувачем та координатором цього проєкту.

Здійснення проєкту розраховано на три роки. Його головна мета — модернізація навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Конкретними цілями проєкту є розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів.

Ще одне завдання MoPED — створення та акредитація 18 нових курсів для програм на освітні ступені «Бакалавр» та «Магістр» в усіх українських закладах вищої освіти, що є учасниками проєкту. Проведено серію тренінгів для 450 викладачів університетів-учасників, налагоджено ефективну співпрацю між європейськими та українськими університетами, вчителями шкіл та їх асоціаціями з метою посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу.

Важливим досягненням міжнародної науково-методичної співпраці стало створення «Інноваційного класу» у кожному українському закладі вищої освіти — учаснику-партнері проєкту.

У нашому університеті до виконання програми MoPED активно й наполегливо включилися представники професорсько-викладацького складу факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, Тетяна Годованюк, Ірина Тягай, Марія Медведєва, Сергій Терещук, Віталій Дубовик, Тетяна Бондаренко та факультету іноземних мов Віта Безлюдна. Завдяки участі в проєкті викладачі мали змогу перейняти досвід найкращих практик впровадження інновацій в освітній процес європейських закладів вищої освіти та підвищити свій професійний рівень.

Упродовж останніх двох років наші зарубіжні колеги провели навчальні тренінги на базі європейських закладів вищої освіти: в університеті Деусто (м. Більбао, Іспанія), Краківській гірничо-металургійній академії (м. Краків, Польща), Кіпрському університеті та в українських університетах: Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, державному інституті «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Наш університет торік також приймав колег з українських вишів та з-за кордону.

Вагомого значення для реалізації завдань проєкту набуло проведення викладачами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини серії навчальних тренінгів з розвитку цифрової та дидактичної компетентностей для вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів та викладачів закладів вищої освіти. А також було розроблено три нові навчальні курси: «Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики» (розробники: Тетяна Махомета, Тетяна Годованюк, Ірина Тягай); «Хмарні та мобільні технології в освіті» (розробник: Марія Медведєва); «Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики» (розробник: Сергій Терещук).

У цьому навчальному році здійснюється пілотне впровадження зазначених курсів в освітній процес факультету фізики, математики та інформатики під час підготовки фахівців за спеціальностями 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Ключовою подією в нашому університеті стало урочисте відкриття інноваційного структурного підрозділу — Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem» (на знімку).

Новий центр діятиме на базі двох аудиторій, обладнаних найсучаснішою технікою: персональними комп’ютерами, планшетами, 3D-принтерами, презентаційними пристроями, фліпчартом, інтерактивним дисплеєм, інтерактивними дошками, проекторами, екранами тощо. Центр забезпечуватиме розроблення, впровадження й удосконалення інноваційних методик підготовки майбутніх фахівців на основі передового зарубіжного й вітчизняного досвіду.

— Проект Євросоюзу — надзвичайно цікавий та важливий, — підкреслив на завершення нашої розмови перший проректор університету Андрій Гедзик. — Його реалізація значно впливає на підвищення якості вищої педагогічної освіти, покращення цифрової та дидактичної компетенцій майбутніх учителів закладів загальної середньої освіти. Комплекс заходів проєкту повністю відповідає сучасним широкомасштабним освітнім реформам в Україні та вимогам до підготовки сучасних фахівців у закладах вищої педагогічної освіти.

Довідково

Система STEAM — це комплексний підхід до вивчення традиційних предметів. Крім концентрації уваги на природничо-науковому компоненті та інноваційних технологіях, система допомагає комплексно зрозуміти проблему, розвиває критичне, нестандартне, творче мислення. Об’єднуючи різні дисципліни, моделюючи їх застосування в реальному світі, STEAM виховує людину майбутнього.

Факт

До складу консорціуму проєкту MoPED увійшли три університети країн Євросоюзу: університет Деусто (Іспанія) — співкоординатор; Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиці (Республіка Польща); Кіпрський університет (Кіпр) та шість вишів України: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Київський університет імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, державний інститут «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», державна установа «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», а також товариство з обмеженою відповідальністю «Якості України».

Записала Лідія ЛІСОВА.

Фото надано Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.