Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) абзац п’ятий частини п’ятої статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2013 р., № 26, ст. 264; 2018 р., № 6-7, ст. 38) доповнити другим реченням такого змісту: «Вказане обмеження щодо суми не поширюється на договори про управління цінними паперами, що укладаються на виконання вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції»;

2) у частині першій статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо на момент закінчення вказаного тридцятиденного строку в системі депозитарного обліку встановлено обмеження на здійснення операцій з акціями на підставі відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 30 днів з дати відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому слова «У такому випадку» замінити словами «У вказаних вище випадках».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
2 вересня 2020 року.
№ 852-IX.