Випуск магістрів.

Академічні традиції факультету ведуть свій відлік із 1842 р., коли в Університеті Святого Володимира було засновано кафедру політичної економії та статистики. Викладання економічних дисциплін у стінах Київського університету здійснювали такі видатні вчені-економісти: Іван Вернадський (1821—1884), Микола Бунге (1823—1895), Григорій Цехановецький (1833—1898), Микола Зібер (1844—1888), Афіноген Антонович (1848—1917), Дмитро Піхно (1853—1909), Олександр Білімович (1876—1963), Сергій Булгаков (1871—1944), Микола Цитович (1861—1919), Костянтин Воблий (1876—1947).

Як самостійний підрозділ у складі Київського університету економічний факультет виокремився у 1944 р. Перше повоєнне десятиріччя було ознаменоване початком структурного становлення економічної освіти з метою підготовки кадрів для науки та управління. У цей період факультет очолювали доценти Борис Радзіковський, Антон Шевченко, Олексій Голобородько, Олександр Калачиков.

У 1970—1980-ті роки значний внесок у розвиток університетської економічної освіти та науки зробив заслужений працівник вищої школи, д. е. н., професор Іван Ступницький, який майже два десятиріччя був деканом економічного факультету (1967—1985).

На початку 1990-х років розпочався новий етап розвитку факультету в умовах набуття незалежності і розбудови сучасної України. Організаційно-структурну перебудову факультету в 1991—1992 рр. розпочав декан, д. е. н., професор Василь Нестеренко. Основні зусилля на цьому етапі було спрямовано на переосмислення змісту університетської економічної освіти в умовах докорінної зміни наукових та освітніх парадигм вищої школи.

У 1992—2003 рр. економічний факультет очолював д. е. н., професор, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України Дмитро Черваньов. Під його керівництвом продовжилась подальша структурна реорганізація економічного факультету, впровадження нових спеціальностей.

У 2003 р. деканом економічного факультету був обраний випускник факультету, завідувач кафедри економічної теорії Віктор Базилевич — д. е. н., професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії імені М. І. Туган-Барановського НАН України. Враховуючи виклики сучасності він доклав значних зусиль до подальшого комплексного та різнобічного розвитку факультету. У жовтні 2018 р. деканом економічного факультету була обрана д. е. н., професор Анжела Ігнатюк.

Анжела Ігнатюк.

На всіх етапах своєї історії економічний факультет був потужним осередком фундаментальних економічних досліджень, свідченням чого стало формування та розвиток наукових шкіл, серед яких нині представлені: «Теоретико-методологічні проблеми розвитку історії економічних учень, макро- та мікроекономіки в контексті новітніх парадигмальних зрушень» (засновник і керівник — член-кореспондент НАН України, професор Віктор Базилевич); «Економіко-математичне моделювання» (засновник — Євген Слуцький, керівник — професор Олександр Черняк); «Розвиток і трансформація економічних систем» (засновник — академік НАН України Анатолій Чухно, керівник — професор Валерій Осецький).

Нині на факультеті успішно функціонують такі кафедри: економічної теорії, макро- і мікроекономіки; екологічного менеджменту та підприємництва; економіки підприємства; економічної кібернетики; іноземних мов; менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності; міжнародної економіки та маркетингу; обліку та аудиту; підприємництва; страхування, банківської справи та ризик-менеджменту; статистики та демографії; фінансів.

На факультеті створено Німецько-український центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури; Навчально-виробничий центр страхового бізнесу; Центр фінансової освіти, науки та атестації фахівців у галузі фінансового ринку; Українсько-норвезький центр з міжнародної освіти та досліджень у галузі економіки і фінансів державного сектору.

Гарантом якості навчального процесу на факультеті є високопрофесійні науково-педагогічні працівники факультету: член-кореспондент НАН України, академік АПН України, академіки галузевих академій наук, понад 30 професорів, 98 доцентів, 8 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти, 3 лауреати премії імені М. І. Туган-Барановського НАН України.

У сучасних умовах підготовка студентів на економічному факультеті здійснюється для освітніх ступенів «бакалавр» (21 освітня програма) і «магістр» (25 освітніх програм) за такими спеціальностями: економіка; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Нині на економічному факультеті навчаються понад 2200 студентів, з них майже 180 — іноземці. На факультеті діють міжнародні програми подвійного дипломування магістрів з Вищою школою бізнесу Національного університету Луїса (Польща), з Норд університетом (Норвегія), з університетом Масарика (Чехія), з університетом Мачерата (Італія).

Доброю традицією економічного факультету є регулярна організація міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференцій з актуальної економічної проблематики та активна участь у них науково-педагогічного складу. У травні 2019 р. до 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 75-річчя економічного факультету був успішно проведений Міжнародний форум EFBM’2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху», який створив широку платформу поєднання знань, ідей та можливостей для забезпечення економічного розвитку та ефективного управління.

Одним із доказів високих стандартів і практичної спрямованості економічної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка є щорічні перемоги студентів у найпрестижніших міжнародних та всеукраїнських студентських конкурсах. Студенти економічного факультету виборюють призові місця на національних етапах конкурсів CFA Institute Research Challenge, Global Management Challenge тощо і гідно представляють нашу країну на світових етапах. Так, у 2013 році команда факультету стала світовим чемпіоном у конкурсі GMC. За останні п’ять років 95 студентів факультету стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (у поточному році — 27 студентів), 85 студентів посіли призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах (у цьому році — 16 студентів).

На факультеті постійно проводяться Дні кар’єри, лекції та практичні заняття від фахівців провідних компаній України та світу, майстер-класи, тренінги, що сприяє професійному зростанню студентів та їхньому працевлаштуванню. Випускники економічного факультету успішно працюють в органах державної влади, закладах вищої освіти, провідних вітчизняних та іноземних компаніях.

День кар’єри.

Економічний факультет підійшов до 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та свого 75-річного ювілею, маючи славну історію і традиції, вагомі здобутки, потужний науково-педагогічний та дослідницький потенціал для підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів, постановки й успішного вирішення нових перспективних завдань у сфері класичної університетської економічної освіти.

Декан, д. е. н., професор Анжела ІГНАТЮК,

д. е. н., доцент Тетяна ГАЙДАЙ,

к. е. н., доцент Ілля НАЗАРОВ.