Його оновлено з метою забезпечення єдності та наступності процесу реформування дошкільної та початкової освіти.

«Базовий компонент є державним стандартом освіти, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку (6 (7) років)», — йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства освіти. У документі визначено умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти дитини старшого дошкільного віку.

Виконання вимог базового компонента буде обов’язковим для всіх закладів дошкільної освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.

Задля його запровадження, вочевидь, доведеться переглянути ставлення до праці вихователів у дитячих садках. Відповідно до нового базового компонента «педагог/вихователь/фахівець у галузі освіти» є навчителем, або фасилітатором, який сприяє розвитку дитини і має стимулювати цей процес, створювати атмосферу психологічної підтримки, інтелектуального й емоційного благополуччя.

Документ «орієнтований на світові тенденції, запити українського суспільства, — йдеться у його проекті. — Він спрямований на рівність доступу дошкільної освіти для всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, на збереження загальнолюдських, європейських та національних освітніх традицій українського суспільства, на соціальну підтримку сім’ї та родинних стосунків, на вирішення питань професійної самореалізації та підвищення кваліфікацій працівників закладів дошкільної освіти». Новий стандарт утверджує освіту дитини як стартову платформу особистісного розвитку, як першу й обов’язкову сходинку в системі неперервної освіти. В його основу покладено ідею солідарної відповідальності за справу виховання нового покоління держави, громади, родини, педагогів та представників інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного віку.

Базовий компонент, зокрема, визначає зміст та організацію освітнього процесу, а також цінності дошкільної освіти. Удосконалення змісту дошкільної освіти передбачає запровадження принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці дитини, вихователя і батьків, особистісно орієнтованому, компетентнісному, діяльнісному та інтегрованому підходах, перевагах самостійної творчої діяльності дитини в освітньому процесі з урахуванням вікових особливостей психофізичного розвитку дітей, ігрової діяльності як провідної.

«Отримання результату дошкільної освіти (компетентності дитини) — це відповідь на питання, як ми реалізуємо цінності та завдання дошкільної освіти, як спілкуємось, граємо з дитиною, підтримуємо розвиток її здібностей», — йдеться у проекті документа.

Базовий компонент дошкільної освіти характеризує компетентності пізнання та взаємодії дитини з природним, соціальним, предметним світом: ігрова, рухова і здоров’язбережувальна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна з життєвими навичками сталого розвитку, соціально-громадянська, комунікативно-мовленнєва, літературно-художня, мистецька (художньо-продуктивна, музична, театралізована).

В основі дошкільного виховання має бути повага до дитини, її особливостей та індивідуального досвіду. Щасливе проживання дошкільного дитинства є передумовою повноцінного розвитку та подальшої самореалізації людини у житті, нагадують автори проекту.

Вл. інф.