Архівні документи про геноцид 1932—1933 років в Україні*
 На долю України, з її родючими землями та працьовитими людьми, в ХХ столітті випало три страшні голоди — 1921—1923, 1932—1933, 1946—1947 років. Попри різні причини та неоднакові наслідки, їх об’єднує «нелюдське» ставлення радянської влади до українського народу, яке проявилося небажанням допомогти й намаганням використати його, прагненням підкорити й поневолити, а якщо ні — то знищити. Жахливі реалії життя українців у ті часи розкривають документи Національного архівного фонду. На огляд читачеві подається добірка документів з фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України (всі документи подаються мовою оригіналу зі збереженням стилю та орфографії).
На висвітлення жахливих подій 1932-33 років у Радянському Союзі було накладено табу, і лише зі здобуттям Україною незалежності про цю трагедію дізнався увесь світ. У фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України зберігається величезна кількість документів тих часів: постанови та директиви Центральних комітетів Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) та Комуністичної партії (більшовиків) України, Рад народних комісарів СРСР та УСРР про хлібозаготівлю, про вивезення з України хліба в інші регіони СРСР та експорт за кордон, про занесення «злісно саботуючих хлібозаготівлю» сіл на так звані «чорні дошки», про заборону виїздити селянам за межі України; спеціальні повідомлення, довідки, доповідні записки, листи Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, органів Державного політичного управління УСРР, місцевих органів влади про масову смертність населення від виснаження та голоду, про факти трупоїдства і людоїдства тощо.
Ці матеріали десятки років зберігалися під грифом «Таємно» та «Цілком таємно». Перший крок до їх широкого оприлюднення архів здійснив ще в 1990 році, коли вперше тоді ще в Українській РСР побачило світ видання «Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів». Знайомлячись із підготовленими для публікації документами, майбутній Президент України Леонід Кравчук у грудні 1989 р. зазначив: «Матеріал важкий «оголений», але під ним реальні історичні документи».
Упродовж 23 років незалежності України ЦДАГОУ проведено масштабну роботу з повного виявлення матеріалів про голодомор, опубліковано низку збірок документів та підготовлено чимало документальних виставок.
Витяг із директивного листа Центрального комітету КП(б) У та Раднаркому УСРР до обкомів, міськкомів і райкомів партії про мобілізацію насіннєвих фондів і організацію взаємодопомоги недорідним районам. 17 лютого 1932 р.
Из ряда районов в ЦК поступили требования об отпуске семян для колхозов, сдавших будто бы все свои ресурсы по хлебозаготовкам, а также многочисленные требования от совхозов дать им семена, и в довольно значительном количестве. ЦК сообщает для неуклонного руководства, что, в связи с общим положением с хлебными ресурсами и необходимостью оказать семенную и даже продовольственную помощь недородным районам Западной Сибири, Урала и Волги, не может быть и речи о каком-либо отпуске семян для Украины, где положение с урожаем вполне благополучное и где есть все возможности мобилизовать семена на месте. У ЦК КП(б) У и СНК Украины также никаких собственных зерновых ресурсов нет. Поэтому ЦК и СНК предлагают немедленно прекратить какие бы то ни было разговоры о семенной помощи из центра и все внимание партийных организаций колхозов и совхозов направить на то, чтобы добыть семена на местах, на организацию взаимопомощи отдельным колхозам, у которых действительно не хватает семян.
Большевики всю намеченную к посеву землю должны засеять полностью и в срок, должны преодолеть все трудности. Это будет зависеть исключительно от степени большевистской мобилизации сил и средств на месте.
Особенного внимания требуют совхозы. Необходимо во все совхозы немедленно командировать твердых людей, которые обязаны внутри каждого совхоза мобилизовать все ресурсы для семян, не останавливаясь ни перед чем. [...]
Лист голови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Г. Петровського в Політбюро ЦК КП(б) У про продовольчі труднощі та заходи з їх подолання. Не раніше 23 лютого 1932 р.
В виду того, что уже сейчас продовольственное положение начинает тяжело складываться для ряда районов Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской и Винницкой областей, и не только для села, но и для некоторых рабочих городов, я считаю необходимым:
1. Написать обстоятельную записку ЦК ВКП(б) на основе обмена мнений на посевкомиссии от 23 февраля в присутствии секретарей обкомов и тех материалов, какие по этому вопросу у нас имеются, о фактах острого недостатка продовольствия для населения и кормов для скота.
2. Просить ЦК ВКП(б) издать постановление о прекращении хлебозаготовок на Украине и объявления свободной торговли согласно закона. 3. Поручить тт. Петровскому, Войцеховскому и Горлинскому собрать коммунистов общественных организаций: профорганизаций, «Друг детей», Красного креста для принятия ряда мер по оказанию помощи детям в районах, находящихся в тяжелом продовольственном положении.
4. Заготовительным организациям, республиканским и кооперативным организациям обсудить вопрос о возможности в некоторых районах децентрализованных заготовок на помощь тяжелым в продовольственном отношении районам.
Лист Кантемирівського райкому партії секретареві Центрально-чорноземного обкому ВКП(б)* Й. Варейкісу про наплив до району жителів України. 1 квітня 1932 р.
Начиная с февраля месяца с. г., с рядом лежащих районов Украины начался приток граждан за покупкой, меной и выпрашиванием хлеба; в последние дни мешочники формальным образом наводнили район. Станция битком набита людьми, во всех селах ходят толпами люди, причем целыми семьями с маленькими детьми и дряхлыми стариками — положение с каждым днем становиться еще более угрожающим. До сего времени, по крайней мере, была угроза только со стороны морального действия на колхозников нашего района, но в данный момент начинает развиваться воровство и даже прямой грабеж. [...]. О действительно тяжелом голоде свидетельствует такой факт: за последнее время в селе Кантемировка только за последние дни похоронено 12 человек, пришедших за хлебом с украинских соседних районов.
Но характерно то, что местные органы власти и партийные организации голодающих районов, судя по информации пред. РИКа Марковского района**, ничего не делают, чтобы как-то организовано послать на работу лишние рты и руки, «небольшие наряды на рабсилу не выполнены», а между тем люди, основная масса колхозников самотеком идут искать работу и хлеб. Мы бороться с этим наводнением голодающих при бездействии их местных руководителей бессильны. Такое положение не только по Кантемировскому, но и Ольховатскому, где я работал, Россошанскому и др.*** южным районам.
Убедительная просьба к Вам, т. Варейкис, договориться с Харьковским обкомом о том, чтобы вопрос об организованной даче голодающим работы, а отсюда и хлеба был разрешен немедленно, только в этом можно найти выход.
В порядке социалистической помощи мы на бюро РПК решили дать 1500 центн. пшеницы на посев Марковскому району, оторвав это количество от нормы высева по 5 кг с га (по заключению агронома без ущерба для урожая).
Завтра во время пленума думаем поговорить с секретарями колхозных ячеек с расчетом дать все возможное на помощь украинским районам.
*Центрально-чорноземна область — адміністративно-територіальна одиниця РСФСР в 1928—1934 рр.
**Нині Луганська область.
***Нині Воронезька область.
Витяг із резолюції ІІІ Всеукраїнської конференції КП(б) У щодо хлібозаготівель і збирання врожаю. 6—9 липня 1932 р.
1. Встановлений для України план хлібозаготівель в 356 млн пудів по селянському сектору конференція приймає до безумовного виконання.
Незважаючи на недосів зернових і на ряд інших труднощів, Україна має всі можливості успішно виконати план хлібозаготівель, значно зменшений проти минулого року. Для цього треба ґрунтовно поліпшити роботу районних і сільських партійних організацій, зосередити увагу ЦК КП(б) У і обкомів на керівництві районами і колгоспами.
Щоб успішно впоратися з хлібозаготівлями та з справою організаційно-господарського зміцнення колгоспів, партійна організація повинна якнайрішучіше і нещадно викривати опортуністів, капітулянтів та скигліїв, що вбачають причину труднощів і ускладнень цього року на Україні у великих темпах, у великих завданнях, які вони заздалегідь вважають за шкідливі і нездійсненні. Ці опортуністи, капітулянти і скиглії, що відбивають ідеологію куркульства, своєю розкладницькою роботою тягнуть нас до капітуляції перед класовим ворогом замість більшовицької мобілізації всіх сил партії, комсомолу, колгоспних мас на боротьбу за подолання всіх труднощів, за остаточну перемогу соціалізму на селі.
Постанова Політбюро ЦК КП(б) У «Про хлібозаготовлі». 31 липня 1932 р.
Надіслати областкомам таку телеграму:
«ЦК вимагає від вас вжиття негайних заходів з посилення хлібозаготівель. Створюється неподібний і неприпустимий стан. Збиральна кампанія в Україні в основному закінчена, а заготовлено до цього часу біля 3 млн пудів хліба проти заготовлених на 1 серпня минулого року 21 млн пудів. На Україні в кінці липня постачати робітничі центри нема чим, в той час, коли во всю розгорнулося розбазарювання спекуляції хлібом. ЦК пропонує негайно кинути весь керівний актив на хлібозаготівлі і в найближчі дні виправити становище. Дальшу затяжку розгортання хлібозаготівель розглядатимемо як бездіяльність, що сприяє зриву хлібозаготівель та постачання робочих центрів. Вжиті заходи Обкомам негайно повідомити ЦК».
Телеграма заступника голови Ради праці і оборони В. Куйбишева в ЦК КП(б) У про необхідність прискорення відвантаження зерна з України на експорт. 27 серпня 1932 р. 
Вместо установленного вам правительством плана отгрузок в августе в порты 190 тыс. тонн вами отгружено только 20 тыс. Такое положение приводит к большим валютным потерям, связанным с невыполнением контрактов, простоем тоннажа, также подрыву авторитета на рынках. Предлагаю немедленно усилить в первую очередь отправку в порты, отгрузить до конца месяца в тоннах пшеницы — 30 тыс., ячменя — 20 тыс., ржи — 10 тыс., не считая уже отгруженного. Примите как боевое задание. О ежедневных отгрузках телеграфируйте комзагсто. Куйбышев.
Постанова Політбюро ЦК КП(б) У «Про вивіз хліба в листопаді 1932 р.». 18 листопада 1932 р.
Зобов’язати Заготзерно [...] та Союзмуку [...] відвантажити зверх експортного завдання, що є, не пізніше 8 грудня 99 тис. тонн пшениці, в т. ч.: Москві — 50 тис. тонн, Іванову — 15 тис. тонн, Закавказзю — 20 тис. тонн, Горький — 10 тис. тонн, Криму — 4 тис. тонн і 23 тис. тонн пшеничного борошна, в т. ч.: Ленінграду — 14 тис. тонн, Закавказзю — 5 тис. тонн, Москві — 1,5 тис. тонн, Білорусі — 2 тис. тонн, і Західній — 0,5 тис. тонн. В рахунок зазначеного завдання зобов’язати Заготзерно до 25 листопада вивантажити всю фактичну наявність за станом на 20 число на залізничних пунктах комерційної і непфондівської пшениці і до 1 грудня відвантажити не менш як 75% всього завдання. Борошно відвантажувати щоденно рівномірною кількістю.
Постанова РНК УСРР та ЦК КП(б) У «Про занесення на чорну дошку сіл, злісно саботуючих хлібозаготівлі». 6 грудня 1932 р.
Ввиду особо позорного провала хлебозаготовок в отдельных районах Украины, СНК и ЦК ставят перед облисполкомами и обкомами, райисполкомами и райпарткомами задачу сломить саботаж хлебозаготовок, организованный кулацкими и контрреволюционными элементами, уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактическими проводниками саботажа, и ликвидировать несовместимую со званием члена партии пассивность и примиренчество к саботажникам, обеспечить быстрое нарастание темпов, полное и безусловное выполнение плана хлебозаготовок.
СНК и ЦК постановляют:
За явный срыв плана хлебозаготовок и злостный саботаж, организованный кулаками и контрреволюционными элементами, занести на черную доску следующие села: [...]
В отношении этих сел провести следующие мероприятия:
1. Немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из соответствующих кооперативных и государственных лавок всех наличных товаров.
2. Полное запрещение колхозной торговли как для колхозов, так и единоличников.
3. Прекращение всякого рода кредитования, проведение досрочного взыскания кредитов и других финансовых обязательств.
4. Проверку и очистку органами РКИ* кооперативных и государственных аппаратов от всякого рода чуждых и вражеских элементов.
5. Проверку и очистку колхозов этих сел, с изъятием контрреволюционных элементов, организаторов срыва хлебозаготовок.
СНК и ЦК обращаются ко всем честным, преданным советской власти колхозникам и трудящимся крестьянам-единоличникам организовать все свои силы для беспощадной борьбы с кулаками и их пособниками для преодоления кулацкого саботажа хлебозаготовок в своих селах, за честное добросовестное выполнение хлебозаготовительных обязательств перед советским государством, за укрепление колхозов.
*Районний виконавчий комітет.
Розпорядження генерального секретаря ЦК КП(б) У С. Косіора районному керівництву про вивезення всіх колгоспних фондів у рахунок хлібозаготівлі. 24 грудня 1932 р.
В связи с отменой постановления ЦК КП(б) У от 18. ХІ-с. г. о колхозных фондах, предлагаем:
1. Во всех колхозах, не выполнивших плана хлебозаготовок в 5-ти дневной срок, вывезти все без исключения наличные колхозные фонды, в том числе и семенной, в счет выполнения плана хлебозаготовок.
2. Всех, оказывающих этому делу сопротивление, в том числе и коммунистов, арестовывать и предавать суду.
3. Предупредить всех председателей колхозов, что в случае, ежели по истечению указанного срока будут обнаружены какие-либо невывезеные ими скрытые фонды, амбары и т. п., председатели, а также другие виновные в этом должностные лица, будут привлечены к судебной ответственности и сурово покараны.
4. Обязать секретарей РПК, председателей РИКа и уполномоченных обкома в 24 часа вручить настоящее постановление председателям колхозов под расписку.
Порівняльні дані про застосування репресій по справах хлібозаготівлі в 1930, 1931, 1932 роках.
В хлебозаготкампанию 1930 года за все время было осуждено — 18 тыс. чел.
В кампанию 1931 года на 1 ноября было осуждено — 26 тыс. чел.
На 1 декабря 1932 г. осуждено по хлебозаготовительным делам — 40 тыс. чел.
Количественные итоги репрессии (по всей Украине):
Осуждено за несдачу хлеба — 19 тыс. чел.
Осуждено за расхищение хлеба — 19,5 тыс. чел.
За мерчук и гарнц. сбор — 1 тыс. чел.
Всего — 39,5 тыс. чел.
В среднем на каждый район УССР падает около 50 осужденных за несдачу хлеба, около 50 осужденных за разбазаривание и расхищение хлеба и около 3 дел за гарнц., а всего 105 осуждений по хлебозаготовкам.
Репрессии. Из общего количества 1 тыс. человек осуждено:
К расстрелу — 1 чел.
К лишению свободы — 610 чел.
К принудительным работам — 390 чел.
Из общего количества лишения свободы было осуждено на срок от 2 до 10 лет — 220 чел.
Витяг із директиви ЦК ВКП(б) і РНК СРСР обласним партійним та виконавчим комітетам щодо масового виїзду селян за межі України. 23 січня 1933 р.
Из некоторых районов Украины начались по примеру прошлого года массовые выезды крестьян в Московскую, Западную области, ЦЧО, Белоруссию «за хлебом». Имеют место случаи, когда села покидаются почти всеми единоличниками и частью колхозников. [...].
ЦК КП(б) У и СНК УССР предлагают:
1. Немедленно принять в каждом районе решительные меры к недопущению массового выезда единоличников и колхозников [...].
2. Проверить работу всякого рода вербовщиков рабсилы на вывоз за пределы Украины, взять ее под строгий контроль с отстранением от этой работы и изъятием всех подозрительных контрреволюционных элементов.
3. Развернуть широкую разъяснительную работу среди колхозников и единоличников против самовольных выездов предостеречь их, что в случае выезда в другие районы, они будут там арестовываться.
4. Примите меры к прекращению продаж билетов за пределы Украины крестьянам, не имеющим удостоверений РИК’ов о праве выезда или промышленных и строительных государственных организаций о том, что они завербованы на те или иные работы за пределы Украины.
Соответствующие указания даны по линии УП НКПС и транспортного ГПУ. [...]
Витяг із довідки Донецького обласного відділу Державного політичного управління про смертність населення області від голоду станом на 9 березня 1933 р.
По материалам райаппаратов ГПУ, полученным нами за последнюю декаду, видно, что в ряде районов области продовольственные затруднения местами принимают угрожающие формы и размеры.
В отдельных селах наряду с поголовным голоданием колхозников отмечается и увеличивающаяся смертность.
За период с 27 февраля по 9 марта с. г. включительно по 21 району области зарегистрировано 1 008 голодающих семей.
Из указанных 1 008 семей — в 648 них голодающих членов семьи установлено 2 569 человек. Из них членов и кандидатов партии 11 человек.
Из общего количества голодающих к единоличным семьям относиться 12 семей с количеством членов семьи в них — 61 чел. [...]
Из числа голодающих употребляли в пищу падаль: в 50 случаях мясо кошек и в 2 случаях собак, и суррогаты подавляющее большинство.
Кроме того, на почве голода, в с. Володарском Староникольского района зарегистрирован один случай убийства. [...]
В Новопсковском районе в с. Шапарском был зарегистрирован факт людоедства. [...]
За период с 1 февраля по 9 марта с. г. включительно на почве голода по 12 районам области умерло 267 человек, из них: детей (по не совсем точному учету) 76 человек. Из них к семьям единоличников относиться 20 детей. [...]
Витяг із спецдонесення транспортного відділу ДПУ Катерининської залізниці Дніпропетровському обкому КП(б) У про смертність від голоду на залізничних вокзалах. 12 березня 1933 р.
За период с 25 февраля по 3 марта с. г. по 2-му эксплуатационному району отмечено 35 случаев умирания от голода и истощения на вокзалах. [...]
Кроме того, по ст. Мелитополь за февраль месяц зафиксировано 6 случаев смерти от голода и истощения.
Из указанных 41 чел. имеется 13 человек крестьян-пассажиров. [...]
Витяг із довідки ДПУ УСРР про продовольчі труднощі та вражені голодуванням райони України. 12 березня 1933 р.
По данным, поступившим в феврале-марте, продзатруднения зафиксированы в 738 населенных пунктах 139 районов, где голодает 11 тыс. 067 семей.
В числе голодающих острым заболеванием на почве недоедания подвержено 17 тыс. 308 чел.
За этот же период умерло от голода — 2 тыс. 487 чел.
Наибольшее количество фактов голода зарегистрировано в конце февраля и начале марта. В отдельных местах это явление приняло массовый характер. [...]
Наиболее поражены продзатруднениями — Днепропетровская, Киевская области и АМССР*. По количеству голодающих семей, подверженных заболеваниям и смертности, особенно выделяется Днепропетровская область.
Преобладающее количество голодающих — колхозники. К ним относятся, главным образом, многосемейные хозяйства, выработавшие незначительное количество трудодней. Зарегистрированы также факты голода среди колхозников, выработавших большое количество трудодней, но не получивших в колхозе продуктов питания, в результате разбазаривания и кражи хлеба в момент уборки.
Среди единоличников испытывают продзатруднения многосемейные, главным образом бедняцкие хозяйства. Большинство из них в последнее время не занималось сельским хозяйством.
Голодающие семьи употребляют в пищу разные суррогаты (кукурузные качаны и стебли, просяную шелуху, сушеную солому, травы, гнилые арбузы и буряки, картофельную шелуху, стручки акации и т. п.). Зарегистрированы факты употребления в пищу мяса кошек, собак и павших лошадей.
Случаев людоедства зарегистрировано 28. Большая часть их относиться к 3-й декаде февраля и началу марта. 19 случаев людоедства из 28 приходятся на Киевскую область.
В феврале также имели место 13 случаев трупоедства.
В районах, где отмечены факты голода, созданы специальные комиссии для мобилизации средств и оказания немедленной помощи. Областными организациями выделены продовольственные фонды для районов наиболее пораженных продзатруднениями. [...]
*Автономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка.
Довідка секретно-політичного відділу ДПУ про облік виявлення випадків трупоїдства і людоїдства в Харківській області станом на 10 червня 1933 р.
Всего поражено продзатруднениями — 61 район области с общим количеством населенных пунктов — 607.
Выявлено за период с 1 по 10 июня случаев трупоедства и людоедства — 33 по 21-му району области.
Всего зарегистрировано по области случаев трупоедства и людоедства, включая и последнюю десятидневку — 245 по 41-му району.
Лист другого секретаря ЦК КП(б) У П. Постишева головам сільських рад щодо прискорення темпів хлібоздачі. 30 липня 1933 р.
Дорогие товарищи!
На вас возложена ответственность за уборку хлеба в единоличном секторе и за здачу хлеба единоличниками государству.
Выполнение июльского плана хлебосдачи государству по единоличному сектору, из-за вашей бездеятельности, находиться под угрозой срыва.
По закону о хлебосдаче мы обязаны единоличные хозяйства, невыполнившие своих обязательств по сдаче зерна государству к установленному сроку по месяцам, судить по 61-й статье уголовного кодекса.
Но вы то думаете остаться в стороне. Ничего подобного. Вас будем карать за бездеятельность. Вы создали пятидворки, десятидворки, выделили уполномоченных и плюнули на них, вместо того, чтобы следить и проверять, как они работают.
Плохо работаете, формально относитесь к делу. Будете вы отвечать, в первую очередь, за провал июльского плана хлебосдачи по единоличному сектору.
Предлагаю вам не позднее 5—7 августа закончить июльский план хлебосдачи государству по единоличному сектору, иначе будем применять 61-ю статью к единоличникам, невыполнившим плана. Наказывать будем и вас безусловно.
Привет.П. Постышев
Витяг із повідомлення начальника Управління народногосподарського обліку УСРР О. Асаткіна в ЦК КП(б) У про стан обліку населення. 22 квітня 1935 р.
Численность населения УССР по исчислениям УНХУ определяется такими цифрами:
На 1/1-33г. — 31 901,4 тыс. душ
На 1/1-34г. — 30 655,3 тыс. душ
На 1/1-35г. — 30 743,5 тыс. душ
Правильность этих чисел вызывает большие сомнения вследствие совершенно неудовлетворительного состояния существующих статистических источников о движении населения: текущая регистрация актов гражданского состояния и учета передвижения населения. [...]
Из этой таблички видно, что за период 1926-29 гг. средний естественный за год прирост населения определяется в 534 212 человек, последующие годы до 1932 дают из года в год некоторое, не особенно значительное, понижение естественного прироста населения против 1926-29 гг. Но 1932 г. дает уже очень резкое падение естественного прироста населения, а 1933 г. показывает не только отсутствие естественного прироста, но чрезвычайное сокращение населения, а именно, в количестве 1 379 571 чел. Достоверность этой цифры сама по себе сомнительна, но эти сомнения еще более усиливаются, если учесть, что количество умерших в 1933 г. исчисляемое 1 850 256 чел. дано на основании данных конъюнктурной отчетности УНХУ УССР, разработка же материалов ЗАГС показывала за тот же год количество смертей 1 908,9 тыс., т. е. еще больше на 158 644 чел. (1 908 900—1 850 256) против конъюнктурной отчетности УНХУ УССР.
Едва ли возможно объяснить изумительно скачкообразные данные этой таблички только интенсивной миграцией населения в 1932—1933 гг. и увеличением смертности. Несомненно, что приведенная табличка свидетельствует не только об ошибках, но и о неправильном, неверном текущем учете населения. [...]
К аналогичному выводу приводит и сопоставление результатов исчислений сельского населения с численностью последнего, определенного на основании сельхоз. налогового учета НКФ*. Численность сельского населения по этому учету определялась на июнь 1934 г. в 19 374,1 тыс. душ; по исчислениям УНХУ УССР на 1.1.-34 г. сельского населения насчитывалось 23 553,6 тыс. душ. Наличие большого расхождения в приведенных цифрах характеризует, несомненно, низкое качество обоих источников. [...]
*Народний комісаріат фінансів.
 
Підбір документів здійснила Світлана  ВЛАСЕНКО, начальник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України, кандидат історичних наук.
Колаж Олексія КУСТОВСЬКОГО.
 
 Витяг
 
із доповіді голови Раднаркому УСРР В. Чубаря про підсумки 1933 сільськогосподарського року на об’єднаному пленумі Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б) У. 18 листопада 1933 р.
В наслідок упертої більшовицької боротьби підсумки 1933 сільськогосподарського року багато кращі за попередні роки. Дійсно, цього року ми досягли великих успіхів у боротьбі за перетворення всіх колгоспів на більшовицькі. Цього року ми створили міцну базу для того, щоб усіх колгоспників зробити заможними. Ми ще не спромоглися остаточно розв’язати це завдання 1933 року, але ті досягнення, що ми їх вже маємо, є перші кроки, і нашим дальшим завданням є цілковите перетворення в життя цього гасла.
Доказом того, що ми маємо певні досягнення, певні зрушення в сільському господарстві, є ті факти, які ніхто не може заперечувати: ми цього року вперше за ряд років виконали план хлібоздачі дотерміново — до Жовтневих свят. Ми заготовили на цей час понад 220% в порівнянні зі здачею 1932 року. Наші радгоспи на це число здали хліба майже втричі більше, ніж минулого року, і в два з лишком рази більш, ніж минулого року в цілому. Колгоспи виконали свої зобов’язання перед державою і в той же час забезпечили утворення насіннєвих і фуражних фондів. [...]
Значні успіхи, що їх досягла партійна організація України в справі піднесення соціалістичного сільського господарства, з’являються лише першими успіхами. Над закріпленням позицій, що вже завойовані, та підтягуванням дільниць, що відстають, прийдеться ще немало попрацювати. [...]
Можна було б навести ще багато фактів, що промовляють за наші успіхи. Але відмічаючи перемоги, яких здобула українська партійна організація в піднесенні сільського господарства цього року, треба зосередити всі сили на ліквідацію тих хиб і недоліків, які зменшують наші темпи на низці дільниць і загрожують нам у боротьбі за цілковите здійснення настанов партії, за цілковите виконання планів і програм соціалістичного сільського господарства. Ці відсталі ділянки не дозволяють нам заспокоїтись на досягнених успіхах, а вимагають від нас дальшої більшовицької настирливості в боротьбі.
 
Жертви голодомору. Харків, 1933.
 
Фото з інтерактивного атласу Голодомору, створеного Українським науковим інститутом Гарвардського університету.
 
Голодні селяни йдуть із села в пошуках харчів у місті.
 
Фото з інтерактивного атласу Голодомору, створеного Українським науковим інститутом Гарвардського університету.